BOOKS 
"Blizny po ważce można kupić tu:https://trafnywybor.eu/produkt/blizny-po-wazce/

SERIA "BLASK CORREDO"

Bohaterki moich powieści nie tylko przeżywają rozmaite przygody, podróżują i zakochują się. Są także artystkami, a wiec malują, haftują i czynią świat wokół siebie piękniejszym.
  The main characters of the books are young women which are also artists - painters, decorative painters, embroiderers etc. Surrounded by mysteries they create beauty around them and of course fall in love. If one day the novels are translated into English I will inform you immediately.Tajemnica z przeszłości, nietypowe zlecenie i wielka miłość. To wszystko spada na Szklarkę w przeciągu jednej chwili. Jak namalować coś, co podobno nie istnieje, a przynajmniej nikt tego nigdy nie widział? Czy Szklarka odkryje tajemnicę swojej przeszłości? Czy spotka jeszcze hrabiego Seduna, o którym nie może zapomnieć? Czy powrót na Wyspę Sierot pomoże jej rozwiązać zagadkę i czy znajdzie dość sił, żeby powstrzymać groźne instruktorki? 
Herbata szczęścia to magiczna opowieść pełna przygód, piękna i gorących uczuć, stworzona specjalnie dla tych, którzy nie boją się marzyć.Córka Szklarki, dwunastoletnia Mori ma niezwykłe zdolności - wie rzeczy, których nigdy się nie uczyła, widzi emocje innych ludzi w postaci kolorowych poświat, może przenosić przedmioty siłą woli. Nie potrafi jednak nawiązać porozumienia ani ze swoimi rówieśnikami, ani z rodzicami. Niespodziewanie po przyjęciu u swojej ciotki Pepperii Mori znika, Okazuje się, że nie tylko ona. Czy mają w tym udział groźne instruktorki? Co zrobią Państwo Sedun i ich przyjaciele, by odnaleźć dziewczynki? Czy Mori  wykorzysta swoje zdolności, aby się uwolnić, i czy spotka jeszcze swoich rodziców? 
Nowi bohaterowie, barwne opisy i mnóstwo przygód sprawią, że przeczytacie tę książkę jednym tchem!Obdarzona niezwykłymi umiejętnościami Mori staje w obliczu sytuacji, w której wszystkie jej zdolności wydają się bezużyteczne: odkrywa, że jest zakochana. Od spotkania z Darkiem Holmanem nie może znaleźć sobie miejsca i przestać myśleć o nowym znajomym. Pod wpływem impulsu dziewczyna wyprowadza się z domu i postanawia zacząć na siebie zarabiać, a przede wszystkim uzyskać dostęp do zasobów Królewskiej Biblioteki, gdzie niespodziewania spotyka obiekt swoich uczuć. Od tajemniczych przybyszów dostaje też zaproszenie do krainy Avenidów, z którego bez namysłu korzysta. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Co spotka Mori i Darka w innym świecie? Czy wspólna przygoda zbliży ich do siebie - a może wprost przeciwnie? 
Po raz kolejny Mori Sedun wkracza w świat pełen tajemnic i niespodzianek. Po niezwykłych wydarzeniach w trakcie Festiwalu Tańca Mori postanawia pozostać na wyspie Skyle i poznać jej historię oraz mieszkańców. Okazuje się, że nie będzie to łatwe, bo pytania mnożą się na każdym kroku, a nowo poznani ludzie są równie nieprzeciętni jak ona sama. Do tego wszystkiego dochodzi smutek wywołany kłótnią z Darkiem. Chłopak jest zły na Mori, że postanowiła zostać na obcej wyspie, kiedy on wyrusza na niebezpieczną wyprawę do tajemniczych ruin ukrytych w piaskach pustyni. Tymczasem przyjaciółka Mori, Arta, poznaje młodego arystokratę, nie bez powodu zwanego Szalonym Baronem i sama nie wie, czy czuje do niego niechęć, czy może... miłość.

Podczas gdy Dark jest zajęty pisaniem książki o swoich przygodach w krainie Avenidów, Mori podejmuje pracę w Como jako wychowawczyni internatu w założonej przez LaOrę szkole artystycznej dla dziewcząt. Zabiera ze sobą Beatrycze, która ukrywa się przed despotyczną matką, księżną Vos-Saxett. Nauczycielkami w szkole LaOry są głównie dawne mieszkanki Wyspy Sierot. Pewnego dnia pojawia się nikomu nieznana Naenre z Sersany, nauczycielka kaligrafii… Od początku widać, że ma złe intencje. Mori przeczuwa, że kobieta ma coś wspólnego ze złowieszczymi instruktorkami. Obawiając się, że uczennicom i szkole zagraża poważne niebezpieczeństwo, postanawia, narażając życie, ponownie wziąć sprawy w swoje ręce.
Autorka nietypowego przewodnika po Francji zaprasza tym razem do zupełnie innego świata, pełnego magii i niespodzianek, z charakterystycznym dla siebie humorem i wnikliwością pisząc o relacjach siostrzanych i rodzinnych więziach. Na czym może polegać wyjątkowość starego gobelinu? W jaki sposób wpłynie on na relacje Aliny i jej siostry bliźniaczki Mirandy? Jak córki Aliny zmierzą się z nieoczekiwaną przygodą? Cztery kobiety wyruszą w podróż, która nie tylko pozwoli na nowo nazwać i przewartościować ich rodzinne relacje, ale też diametralnie zmieni sposób postrzegania świata.
„Gobelin z zamkiem w tle” to mądra, zabawna książka dla czytelniczek w każdym wieku.

 

 

Agnieszka Grzelak maluje wyjątkowy obraz Francji, pełnej zapachów, kolorów i  wspomnień. Dzięki niej czujemy oszałamiającą woń oleandrów, lawendy, oliwek, cytrusów, widzimy różowe ściany bugenwilli, pnącza wyrastające ze szczelin między kamieniami, ukwiecone podwórka w morzu kolorów… Wszystko to stanowi niewyczerpane źródło inspiracji autorki, która uwiecznia je w dzienniku i na swoich akwarelach. Ta podróż w głąb pamięci składa się na niepowtarzalny przewodnik, dzięki któremu poznajemy Francję na nowo, oczami i wrażliwością autorki, najpierw studentki, a później żony i matki.


 „W marzeniach wygląda to tak – siedzę sobie w cieniu, na werandzie i czuję zapach oleandrów. Milin zwiesza z góry pomarańczowe lejki, a szpaler lawendy biegnie aż do samej bramy, której słupki zwieńczone są starymi urnami z piaskowca. Gorące powietrze aż drży od nieustannego, szeleszczącego nawoływania cykad. Na stole leży rozkrojony melon o intensywnie pomarańczowym wnętrzu i cytryny, świeżo zerwane z drzewka za domem (…). Jak Peter Mayle rozkoszuję się każdą chwilą, poznając stopniowo bliższą i dalszą okolicę. Bez pośpiechu… Mam czas. Przecież będę tu i jutro, i pojutrze, i za pół roku…
(...)Szanse na to, bym zamieszkała przez dłuższy czas <gdzieś na południu> właściwie nie istnieją. (…) Nie napiszę książki o życiu we Francji. Mogę tylko pozbierać skrawki wspomnień z krótkich wizyt w tym kraju i pozszywać je w pstrokaty patchwork”.Tu nie ma miejsca na nudę, warto spojrzeć na swoje życie z dystansem i przekonać się jaką może stworzyć niesamowitą fabułę. Matecznik daje taką możliwość!
Dziennik zapracowanej kobiety, żony i matki czterech córek, nie musi być horrorem czy kryminałem...Matecznik to dziennik bohaterki Kamili, w której losach można się rozsmakować, jak we własnej codzienności. Autorka puszcza do nas oko, żebyśmy mogli z boku spojrzeć na swoje życie, w którym obok dni pełnych uśmiechu są też te gorsze, smutniejsze. Podkreśla, że jesteśmy ogromnie podobni do siebie w tej "walce codziennej", od świąt do świąt, od wiosny do wiosny, w pragnieniu zatrzymania czasu, żeby wczorajszą złość zamienić na uśmiech!


"Blask Corredo" - pierwsze wydanie.Szklarka, uta­len­to­wana artystka, ma stwo­rzyć wize­ru­nek rośliny zwa­nej her­batą szczę­ścia. Rzecz w tym, że nikt nie wie, jak ona wygląda. Szklarka wybiera się więc na Wyspę Sie­rot, gdzie się wycho­wy­wała pod nad­zo­rem tajem­ni­czych instruk­to­rek. Od jakie­goś czasu ma też pro­blem z zaka­za­nym uczu­ciem do hra­biego Seduna. On rów­nież nie może zapo­mnieć ciem­no­wło­sej dziew­czyny. Chcąc spo­koj­nie zasta­no­wić się nad swoją przy­szło­ścią, hra­bia dołą­cza do wyprawy, któ­rej celem jest egzo­tyczna i pełna magii wyspa Nut. Tym­cza­sem Szklarka nie­ocze­ki­wa­nie styka się z tajem­nicą doty­czącą jej pocho­dze­nia, co nie­od­wra­cal­nie odmie­nia życie jej i wielu innych osób.Mori, dwu­na­sto­let­nia córka Szklarki, jest nie­zwy­kłym dziec­kiem: bły­ska­wicz­nie się uczy, maluje tak, jakby ćwiczyła pod okiem mistrzów. Jej nie­by­wałe zdol­no­ści są wręcz prze­ra­ża­jące. Na doda­tek Szklarka nie umie roz­ma­wiać z córką. Czy odmien­ność Mori ma jakiś zwią­zek z tajem­ni­czymi instruk­tor­kami z Wyspy Sie­rot? Pew­nego dnia rodzina Szklarki otrzy­muje nie­ocze­ki­wane zapro­sze­nie. Wizyta u nie­sym­pa­tycz­nej Pep­pe­rii prze­biega zadzi­wia­jąco dobrze, do momentu kiedy Mori wraz z przy­ja­ciół­kami znika bez śladu.
Życie Mori upływa spo­koj­nie w rodzin­nym zamku w Ver­sa­this. Pod wpły­wem nagłego impulsu Mori posta­na­wia się usa­mo­dziel­nić. Prze­pro­wa­dza się i zaczyna zara­biać malu­jąc, obrazy i wyra­bia­jąc biżu­te­rię. Krą­żąc po uli­cach, bez­sku­tecz­nie wypa­truje przy­stoj­nego mło­dzieńca, pozna­nego na ślubie Laszti. Dzięki wsta­wien­nic­twu głów­nego rysow­nika Kró­lew­skiej Pra­cowni Atla­sów otrzy­muje pozwo­le­nie na korzy­sta­nie ze zbio­rów Kró­lew­skiej Biblio­teki. Stu­dia nad opa­słymi księ­gami prze­rywa jej nie­zwy­kłe zapro­sze­nie do kra­iny Ave­ni­dów – istot zamiesz­ku­ją­cych wnę­trza ksią­żek. Pokusa jest olbrzy­mia, zwłasz­cza, że ist­nieje szansa obej­rze­nia tajem­ni­czego mia­sta Xti­lac, a być może także od dawna upra­gnio­nego Cor­redo. Jakie będą kon­se­kwen­cje prze­kro­cze­nia świata Ave­ni­dów? Co kryje się wewnątrz ksiąg?


Mori Sedun, zafa­scy­no­wana nie­zwy­kłą atmos­ferą wyspy Skyle, posta­na­wia na niej zamiesz­kać, co staje się przy­czyną kłótni i nie­malże zerwa­nia z Dar­kiem Hol­ma­nem. Mori dołą­cza do zespołu tan­ce­rek, pró­bu­jąc jed­no­cze­śnie zgłę­bić tajem­nice, jakich pełna jest wyspa. Ma prze­czu­cie, że więk­szość z nich wiąże się z Cor­redo – kra­iną, za którą nie­ustan­nie tęskni. Zagadki mnożą się na każ­dym kroku. Dla­czego jasno­włose kobiety nie mogą brać udziału w wystę­pach tanecz­nych? Kim była tajem­ni­cza kró­lowa Lairn? Skąd biorą się nie­zwy­kłe uzdol­nie­nia nie­któ­rych wyspia­rzy? Czy wystę­pu­jące w miej­sco­wych legen­dach Świe­tli­ste Istoty naprawdę ist­niały? A jeśli tak — skąd przy­były? Wszystko to bar­dzo zaj­muje Mori i pomaga choć na chwilę zapo­mnieć o kon­flik­cie z Dar­kiem, który wyru­szył na nie­bez­pieczną wyprawę arche­olo­giczną do tajem­ni­czych ruin zagrze­ba­nych pod pia­skami pustyni w pobliżu oazy Vadi-Kadal.


LaOra, naj­star­sza z daw­nych miesz­ka­nek wyspy Nut, posta­na­wia zało­żyć szkołę arty­styczną dla dziew­cząt. Szklarka ma poważne obawy, czy powsta­nie szkoły nie przy­czyni się do wskrze­sze­nia ducha okrut­nych instruk­to­rek, w końcu jed­nak zga­dza się zostać nauczy­cielką malar­stwa na szkle. Od pierw­szych chwil ist­nie­nia szkoła staje się bar­dzo popu­larna. Zapi­sują się do niej zarówno uczen­nice z odle­głych zakąt­ków Pół­noc­nego Kon­ty­nentu, jak i dziew­częta pocho­dzące z miej­sco­wych ary­sto­kratycz­nych rodów, mię­dzy innymi dość wybu­chowa wnuczka Kró­lo­wej Keweny i jej odwieczna rywalka, wnuczka księż­nej Mor­gen­rose. Mori, która pełni obo­wiązki opie­kunki inter­natu, musi sobie pora­dzić z gro­madą nie­sfor­nych dziew­cząt. Jedna z nich, tajem­ni­cza Enixa, nie­po­koi ją szcze­gól­nie. Kło­poty spra­wia także nowa, nie­znana nikomu nauczy­cielka kali­gra­fii. Z każ­dym dniem coraz wyraź­niej widać, że nie prze­bie­ra­jąc w środ­kach, usi­łuje zaszko­dzić szkole. Chcąc roz­wią­zać pro­blemy szkoły, Mori musi kolejny raz zmierzyć się z niebezpieczeństwem.